برنامه های وفاداری

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 500,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

شرکت در نظرسنجی

به ازای شرکت در نظرسنجی خرید 200,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 1,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی عادی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 5 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی ویژه بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 5 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی